പറയാതെ പോയ ചിലര്‍

രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയില്‍
തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും
ശരിക്കു വേവാത്ത ഒരു വറ്റ് പുറത്തു ചാടി.

പാതി തുറന്ന ജനവാതിലിലൂടെ
പുറത്ത് കടന്ന്
അതു നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോയി

അതെന്റെ ബാല്യമായിരുന്നു.

... പാത്രത്തിന്റെ വക്കില്‍
വീഴാന്‍ കാത്തിരുന്നത്

സ്വപ്നങ്ങളുടെ സുഗന്ധമുള്ള
എന്റെ കൗമാരമായിരുന്നു !

Comments